Partijen:

  1. Katana Security, gevestigd te (3223 BE) Hellevoetsluis aan de Bryhoekstraat 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52385914, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Weeber, hierna te noemen: “Katana Security”;
   en
  2. [naam uitlener], gevestigd te ([postcode]) [plaats] aan de [straat + huisnummer], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen: “Uitlener”;

  hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”

  Het volgende in aanmerking nemende:

  • Katana Security is een door het Ministerie van Justitie toegelaten beveiligingsorganisatie onder nummer ND 3637;
  • Katana Security wenst op afroep beveiligingsmedewerkers in te kunnen huren ten behoeve van objectbeveiliging – al dan niet met gecertificeerde diensthond – en evenementbeveiliging;
  • Uitlener kan de door Katana Security gewenste beveiligingsmedewerkers leveren;
  • Partijen hebben overleg gevoerd en zijn de afspraken overeengekomen zoals in deze inleenovereenkomst verwoord;

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Artikel 1 Onderwerp van de Inleenovereenkomst, individuele opdrachten
  1.1 Deze Inleenovereenkomst is een mantelovereenkomst waarin de basisafspraken zijn vastgelegd als Katana Security beveiligingsmedewerkers inleent van Uitlener. Er geldt geen afnameverplichting voor Katana Security; het staat Katana Security geheel vrij beveiligingsmedewerkers in te lenen bij andere uitleners/partijen.
  1.2 De inleen van beveiligingsmedewerkers wordt vastgelegd in een aparte, individuele opdracht waarop deze Inleenovereenkomst van toepassing is. De Inleenovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de individuele opdrachten.
  1.3 Individuele opdrachten gelden voor bepaalde tijd en eindigen van rechtswege op de daarin opgenomen datum.
  1.4 Per individuele opdracht geldt per beveiligingsmedewerker een minimale afname/inzet van 3 uur.

  Artikel 2 Duur, beëindiging en ontbinding
  2.1 Deze Inleenovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar en gaat in op [datum]. Na afloop van deze termijn wordt deze Inleenovereenkomst stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van telkens 1 (één) jaar, tenzij één van de Partijen de overeenkomst opzegt tegen het einde van de dan lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 (twee) maanden.
  2.2 De Inleenovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
  2.3 Katana Security heeft het recht deze Inleenovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden:
  a. bij verkoop of overdracht van de activa of de onderneming van Uitlener;
  b. bij aanvraag, eigen aangifte of intreden van faillissement van, aanbieden van een onderhands akkoord door of aanvraag van surseance van betaling door Uitlener.
  2.4 De Inleenovereenkomst blijft van kracht op nog lopende individuele opdrachten waarvan de uitvoering geheel of gedeeltelijk na beëindiging van de Inleenovereenkomst plaatsvindt, tenzij Partijen anders overeenkomen en/of de Inleenovereenkomst wordt ontbonden zoals aangegeven in artikel 2.3 van deze Inleenovereenkomst.

  Artikel 3 Documentatie
  Uitlener is verplicht (voor zover van toepassing) bij ondertekening van deze Inleenovereenkomst en vervolgens op eerste verzoek van Katana Security de volgende documenten te verstrekken:
  a. een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  b. een polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met betalingsbewijs;
  c. een opgave van het stamnummer omzetbelasting en/of loonbelasting;
  d. Het inschrijfnummer van de bedrijfsvereniging;
  e. Een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen met betrekking tot:
  i. periodieke afdracht omzetbelasting
  ii. periodieke afdracht loonheffing
  iii. periodieke afdracht premies werknemersverzekeringen

  Artikel 4 Werkzaamheden, uitvoering
  4.1 Uitlener levert aan Katana Security op afroep medewerkers ten behoeve van beveiliging. Het kan daarbij gaan om objectbeveiliging – al dan niet met gecertificeerde diensthond -, evenementbeveiliging en/of EHBO/BHV diensten. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: beveiligingswerkzaamheden, toegangscontrole, gastheerschap, toezichthouder, handelend optreden bij calamiteiten, etc.
  4.2 Uitlener zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, met inachtneming van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en andere voorschriften en beleidsregels geldend bij of anderszins van toepassing op (opdrachtgevers van) Katana Security.
  4.3 Uitlener conformeert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de visie inzake gastheerschap, voorschriften c.q. huishoudelijke reglement en werkinstructies van (opdrachtgevers van) Katana Security.
  4.4 Uitlener blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de uitvoering ervan onder deze Inleenovereenkomst en de individuele opdrachten. Uitlener staat er voor in dat door hem ingezette beveiligingsmedewerkers in de uitoefening van de werkzaamheden de verplichtingen en de gestelde eisen in de Inleenovereenkomst en de individuele opdracht nakomen als waren zij zelf partij bij deze overeenkomst c.q. opdracht.
  4.5 Uitlener c.q. zijn medewerkers dienen verstoringen van huiselijke orde conform de gestelde reglementen, richtlijnen en instructies, ter plaatse zelfstandig af te handelen. In geval van mogelijke escalatie door eigen optreden van een medewerker van Uitlener, wordt contact gezocht met Uitlener of diens aangegeven plaatsvervanger.
  4.6 Binnen de in deze Inleenovereenkomst gestelde grenzen is Uitlener vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren c.q. te laten uitvoeren.

  Artikel 5 Medewerkers, beveiligingspassen, eisen, toetsing
  5.1 Bij het leveren van beveiligingsmedewerkers zet Uitlener uitsluitend zichzelf in en/of medewerkers die in dienstbetrekking zijn bij Uitlener. Het is Uitlener niet toegestaan andere personen c.q. bedrijven in te zetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katana Security.
  5.2 Katana Security heeft het recht voorafgaand aan of tijdens de opdracht controle uit te oefenen op de juiste tenaamstelling van legitimatiebewijzen particuliere beveiligingsorganisatie (“Beveiligingspas”) alsmede op toetsingsbewijzen en certificaten van diensthonden en hun begeleiders.
  5.3 Door Katana Security uitgegeven Beveiligingspassen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de voor Katana Security uit te voeren opdracht. Bij overtreding hiervan geldt de boete zoals bepaald in artikel 13. Uitlener is hiervoor voor haar medewerkers verantwoordelijk en aansprakelijk. De boete kan daardoor tevens op Uitlener verhaald worden.
  5.4 De inzet van (de medewerkers van) Uitlener geschiedt volgens de hiertoe vastgestelde eisen en normen, maar in ieder geval volgens de volgende voorwaarden:
  a. (Iedere medewerker van) Uitlener is in het bezit van één van de vereiste legitimatiebewijzen ingevolge de bepalingen van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus;
  b. Van kracht zijn de algemene werkinstructies van de Partijen die bij ondertekening van deze overeenkomst bekend zijn dan wel bij de individuele opdracht bekend worden. Deze werkinstructies worden bij deze Inleenovereenkomst dan wel de individuele opdracht gevoegd en maken deel uit van deze Inleenovereenkomst en de individuele opdracht.
  c. Indien (een medewerker van) Uitlener niet aan de verwachtingen voldoet, de verplichtingen uit de opdracht niet nakomt, in gebreke blijft of zich schuldig maakt aan feiten die niet getolereerd kunnen worden, zal Uitlener na overleg met Katana Security de betrokken medewerker terugtrekken en indien mogelijk voor directe vervanging zorgen. De niet gewerkte uren zullen niet aan Katana Security in rekening worden gebracht.
  d. Het melden van (de medewerkers van ) Uitlener bij de afdeling Bijzondere Wetten van de politie in het district waar de werkzaamheden plaats zullen vinden, geschiedt door Katana Security.
  5.5 Katana Security heeft het recht om bij Uitlener te controleren of kwaliteitseisen conform het “Keurmerk Beveiliging” nageleefd worden.

  Artikel 6 Tariefstelling
  6.1 Partijen zullen onderling een uurtarief bepalen voor de werkzaamheden voor de betreffende opdracht. Tarieven kunnen per opdracht verschillen.
  6.2 De overeengekomen tarieven zijn:
  a. inclusief avond, nacht- en weekend toeslagen;
  b. inclusief loonkosten, reis- en verblijfskosten, werkgeverslasten, administratiekosten, opleidingen, materiaal en apparatuur, uniformering, algemene- en overheadkosten;
  c. exclusief feestdagentoeslag voor zover van toepassing, dit in overeenstemming met de geldende CAO.

  Artikel 7 Urenverantwoording, facturering en betaling
  7.1 Uitlener zorgt ervoor dat gelijk met de factuur een urenverantwoording zal worden meegestuurd. Daar waar dit van toepassing is, dient dit een door de projectleider van de opdrachtgever van Katana Security voor akkoord getekend urenverantwoordingsformulier te zijn. Zonder urenverantwoording zal de factuur van Uitlener niet worden betaald.
  7.2 De urenverantwoording zal alleen de uren bevatten die daadwerkelijk voor Katana Security zijn gewerkt. Katana Security draagt geen verantwoordelijkheid voor uren die niet zijn gewerkt door ziekte, vakantie of andere afwezigheid.
  7.3 Facturering door Uitlener zal plaatsvinden per 7 dagen, 14 dagen of 1 kalendermaand (zoals in de individuele opdracht aangegeven).
  7.4 Katana Security betaalt niet betwiste facturen wanneer zij door haar opdrachtgever is betaald, doch in ieder geval niet later dan binnen 60 dagen na de factuurdatum. Indien de factuur van Uitlener wordt betwist doordat de opdrachtgever van Katana Security niet tevreden is over de geleverde beveiliging door (medewerkers van) Uitlener, wordt de factuur niet door Katana Security betaald.

  Artikel 8 Annulering van aangevraagde diensten:
  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien (een) aangevraagde opdracht (en) door de opdrachtgever van Katana Security wordt geannuleerd, deze geannuleerde opdracht(en) niet door Uitlener zullen worden gefactureerd.

  Artikel 9 Geheimhouding
  Uitlener zal alle informatie van of over Katana Security en haar opdrachtgevers en overige zaken die hem uit hoofde van de uitvoer van de opdracht(en) ter kennis komen, waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van Katana Security c.q. haar opdrachtgevers ter kennis van derden brengen. Uitlener staat er voor in dat door haar ingeschakelde medewerkers zich ook aan deze geheimhoudingsverplichting zullen houden. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht door Uitlener en/of zijn medewerker(s) geldt de boete zoals opgenomen in artikel 13. De boete zal alsdan op Uitlener verhaald kunnen worden.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid
  10.1. Uitlener is aansprakelijk voor alle schade van Katana Security en/of haar opdrachtgever(s) voortvloeiende uit of anderszins verband houdend met de uitvoering van werkzaamheden onder deze Inleenovereenkomst c.q. individuele opdracht. Uitlener is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Katana Security en/of haar opdrachtgever(s) die het gevolg is van het feit dat Uitlener zijn verplichtingen in verband met de Inleenovereenkomst en/of individuele opdracht niet of niet tijdig is nagekomen.
  10.2. Katana Security is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege Uitlener tijdens of als gevolg van de ten behoeve van Katana Security verrichtte werkzaamheden ingevolge de Inleenovereenkomst c.q. een individuele opdracht.
  10.3. Katana Security aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en Uitlener zal Katana Security vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen Katana Security wordt ingesteld met betrekking tot van ziekte, letsel en/of overlijden van door Uitlener ingeschakelde medewerkers of andere personen en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door Uitlener ingeschakelde medewerkers en/of andere personen dan wel van Uitlener zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van Katana Security zelf.
  10.4. Uitlener vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door of namens Uitlener van de werkzaamheden ingevolge de Inleenovereenkomst c.q. een individuele opdracht.

  Artikel 11 Onderlinge verhouding, loonheffingen, administratieve verplichtingen Uitlener
  11.1. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW. Partijen hebben evenmin de intentie een arbeidsrelatie tot stand te brengen tussen Katana Security en één of meer medewerkers van Uitlener of andere door hem ingeschakelde personen.
  11.2. Uitlener is verantwoordelijk voor de correcte afdracht van alle premies en belastingen en eventuele reserveringen met betrekking tot zijn medewerkers. Uitlener is aansprakelijk voor alle direct en indirecte schade als gevolg van het niet nakomen van deze verantwoordelijkheid.
  11.3. Mocht Katana Security op grond van een privaatrechtelijke dan wel een fictieve dienstbetrekking worden geconfronteerd met één of meerdere naheffingsaanslagen loonbelasting/premie volksverzekeringen dan wel één of meerdere navorderingsaanslagen premies werknemersverzekeringen dan wel één of meerdere navorderingsaanslagen premies bedrijfstak-eigenregelingen inzake haar relatie met Uitlener, dan zal Uitlener in overleg met alle betrokken en op kosten van Uitlener de hier bedoelde aanslagen, inclusief rente en mogelijke verhogingen, aanvechten.
  11.4. Wanneer één of meerdere van de hierboven bedoelde aanslagen onherroepelijk vaststaat, zal Uitlener het totale financiële nadeel voor Katana Security voor zijn rekening nemen en binnen 1 (één) maand na het onherroepelijk worden aan Katana Security voldoen.

  Artikel 12 Non-concurrentie- c.q. relatiebeding
  12.1. Uitlener en/of zijn medewerkers zal/zullen bij de uitvoering van werkzaamheden geen vervolgopdrachten bij opdrachtgevers van Katana Security plannen, tenzij dit gebeurt op aanwijzing van Katana Security. Uitlener c.q. zijn medewerkers zullen in een dergelijk geval de betreffende opdrachtgever verwijzen naar Katana Security.
  12.2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Katana Security is het Uitlener gedurende de looptijd van deze Inleenovereenkomst, dan wel binnen 1 jaar na afloop ervan niet toegestaan opdrachtgever(s) van Katana Security en/of bedrijven c.q. personen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het opdrachtgever(s) van Katana Security zijn, op enigerlei wijze te benaderen of te laten benaderen en/of voor hen op enigerlei wijze direct of indirect activiteiten te verrichten, tegen betaling of om niet, die gelijk, gelijksoortig of aanverwant zijn aan de activiteiten van Katana Security.
  12.3. Het is Uitlener niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Katana Security medewerkers van Katana Security in dienst te nemen en/of werkzaamheden te laten uitvoeren voor (opdrachtgevers van) Uitlener. Onder ‘medewerkers’ wordt in dit verband ook verstaan personen die geen dienstverband hebben met Katana Security maar wel werkzaamheden voor Katana Security en/of haar opdrachtgever(s) uitvoeren, waaronder begrepen ingehuurde personen.
  12.4. Bij overtreding van dit artikel geldt de boete zoals bepaald in artikel 13.

  Artikel 13 Boetes
  Indien Uitlener artikelen 5.4 (Gebruik beveiligingspas), 9 (Geheimhouding) en/of 12 (Non-concurrentie/-relatiebeding) van deze Inleenovereenkomst overtreedt hetzij niet naleeft, verbeurt Uitlener aan Katana Security – zonder dat aankondiging, sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder dat Katana Security schade hoeft aan te tonen – een direct opeisbare boete van € 15.000,- voor iedere overtreding/niet-leving, alsmede een bedrag van € 1.500,- voor iedere dag dat de overtreding/niet-naleving heeft voortgeduurd en voortduurt, ongeacht of op die dag gebruik van de diensten van Uitlener gemaakt wordt of zou worden. Het verbeuren van een boete is onverminderd het recht van Katana Security om nakoming van de Inleenovereenkomst te verlangen en/of het recht van Katana Security om daarnaast vergoeding te vorderen van geleden en nog te lijden schade.

  Artikel 14 Geschillen en rechtsverhouding
  14.1. Op de Inleenovereenkomst en de daaruit voortvloeiende opdrachten en/of werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
  14.2. Katana Security en Uitlener zullen hun eventuele geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.
  14.3. Als Katana Security en Uitlener een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen, dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Katana Security is gevestigd.

  Artikel 15 Overige bepalingen
  15.1. Uitlener is verplicht iedere materiële wijziging in feiten en omstandigheden ten opzichte van de feiten en omstandigheden ten tijde van het aangaan van de Inleenovereenkomst direct schriftelijk mee te delen aan Katana Security.
  15.2. Toepassing van eventuele (Algemene) Voorwaarden van Uitlener wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
  15.3. Deze Inleenovereenkomst is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katana Security.
  15.4. De nietigheid van (een deel van) een bepaling van de Inleenovereenkomst brengt in geen geval de nietigheid van de andere (delen van deze) bepaling(en) of van de volledige Inleenovereenkomst met zich mee.
  15.5. Wijzigingen in en/of aanvullingen op de Inleenovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze door Partijen schriftelijk worden vastgelegd.

  Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend

  te Hellevoetsluis op [datum] te [plaats] op [datum]

  _________________ _________________
  Katana Security
  namens deze:
  De heer R. Weeber
  Eigenaar

  te [plaats] op [datum]

  _________________ _________________
  [naam Uitlener]
  namens deze:
  De heer/mevrouw [naam]
  [functie]